Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Magistrát Statutárního města Jablonec nad Nisou

JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu, email: rehacek@mestojablonec.cz
vedoucí oddělení školství
Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik
pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:
vedoucí oddělení školství na odboru humanitním Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního
obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2
k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která je
státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice
trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá
jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním
předpisem – lustračním zákonem (vedoucí úředník se bude muset v zákonné lhůtě prokázat
negativním lustračním osvědčením).

Koho hledáme?
Máte vzdělání nebo zkušenosti v oblasti školství? Zajímají Vás moderní trendy ve
vzdělávání? Chcete se podílet na rozvoji a zkvalitňování školství v našem městě?

Splňujete následující požadavky?
 vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu;
 vzdělání nebo zkušenosti z oblasti školství;
 zkušenosti s vedením týmu;
 orientace v prostředí výkonu státní správy a samosprávy;
 znalost školské legislativy a schopnost aplikace v praxi;
 zkouška odborné způsobilosti pro výkon správních činností ve školství výhodou;
 uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet);
 výborné komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu;
 organizační a řídící schopnosti, schopnost samostatné tvůrčí práce a koncepčního myšlení,
schopnost rozhodovat, odolnost vůči stresu;
 pracovitost, odpovědnost a ochota.
Pak neváhejte a přihlaste se, protože právě Vás hledáme!

Nabízíme:
 odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou
(příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, pět dní
sociálně zdravotního volna),
 pružnou pracovní dobu,
 200 hodin dovolené;
 možnost získání obecního bytu.
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
 jméno, příjmení a titul;
 datum a místo narození;
 státní příslušnost;
 místo trvalého pobytu;
 korespondenční adresa;
 telefonní číslo;
 číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana);
 datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
 strukturovaný životopis s důrazem na osobní zkušenosti z oboru
 výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
 lustrační osvědčení
 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii
 písemnou představu o činnosti útvaru, jeho řízení a jeho personálním obsazení (max. 2
strany A4).

Popis vykonávané práce:
Koordinace výkonu územní školské správy; výkon zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým
organizacím v oblasti školství; zajištění provozu škol a školských zařízení včetně jejich
financování; tvorba koncepcí, provádění analýz, konzultační a metodická činnost v
jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy v návaznosti na kompetence obce.
Platové zařazení: do 11. platové třídy, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše
zařazenému vykonávanému druhu práce.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou. Termín nástupu 1. 2. 2024, popř. dle dohody.
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 10. 11. 2023 do
11.00, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:
 osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232,
235, 236)
 osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu)
 odesláním na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka,
organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
 na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší
„neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací:
Informace k pracovní náplni jsou k dispozici u Mgr. Zdeňky Květové, vedoucí oddělení
školství na kvetova@mestojablonec.cz nebo Mgr. Miroslavy Rýžakové, vedoucí odboru
humanitního na ryzakova@mestojablonec.cz. Informace k výběrovému řízení poskytne JUDr.
Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová,
organizační a personální oddělení na krausova@mestojablonec.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.
Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity
pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku
pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji,
poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou
skartovány.

Zpět na seznam
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje