Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
kids-160168 640

Volnočasové aktivity, talentované děti, prevence rizikového chování nebo pořízení kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními opět podpoří Liberecký kraj ze svého dotačního fondu. Vyhlášení programů schválili krajští zastupitelé včera při posledním letošním zasedání. Podávat žádosti mohou zájemci od 19. ledna do 2. února 2024.

„Formou účelové dotace podpoříme projekty, které se věnují talentovaným dětem nebo prevenci rizikového chování. Pomůžeme také těm, kteří v životě neměli takové štěstí a potřebují například kompenzační pomůcky ve výuce, aby se mohli začlenit do skupiny svých vrstevníků,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

 

Konkrétně krajští zastupitelé schválili vyhlášení těchto programů:

4.1 – Program volnočasových aktivit

Kraj z něj podpoří nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace obcí aj. se sídlem na území Libereckého kraje. Program naopak není určen pro obchodních společnosti, příspěvkové organizace Libereckého kraje, dále subjekty, které mají ve veřejném rejstříku jako jeden z účelů uveden sport na jiné než rekreační úrovni a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbory dobrovolných hasičů. Současně v programu nemohou žádat subjekty, které v roce 2024 podají žádost o poskytnutí dotace z některého z dotačních programů v oblasti sportu a tělovýchovy (4.23, 4.26). Účelem programu je zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Celkový objem finančních prostředků určených pro toto vyhlášení: 4.800.000 Kč. Minimální výše dotace: 30.000 Kč. Maximální výše dotace: 80.000 Kč.

 

4.3 – Specifická primární prevence rizikového chování

Příjemci dotace mohou v tomto programu být mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy na území Libereckého kraje, s výjimkou škol zřizovaných Libereckým krajem a MŠMT.

Celkový objem finančních prostředků určených pro toto vyhlášení: 1.500.000 Kč. Minimální výše dotace: 20.000 Kč. Maximální výše dotace: 50.000 Kč.

4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Příjemci dotace mohou být nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace obcí a fyzické osoby podnikající. Program naopak není určen pro příspěvkové organizace Libereckého kraje a dále subjekty, které mají ve veřejném rejstříku jako hlavní činnost uveden sport. Z programu může být financována organizace vědomostních soutěží, vzdělávacích seminářů či soustředění. 

Celkový objem finančních prostředků určených pro toto vyhlášení: 500.000 Kč. Minimální výše dotace: 10.000 Kč. Maximální výše dotace: 50.000 Kč.

4.7 – Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Kraj z tohoto programu podpoří školy všech stupňů se sídlem na území Libereckého kraje, s výjimkou škol zřizovaných krajem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace umožní nákup kompenzačních pomůcek za účelem dosažení podpůrných opatření, která byla poradenskými zařízeními doporučena a jsou nezbytná pro vzdělávání těchto žáků. 

Celkový objem finančních prostředků určených pro toto vyhlášení: 700.000 Kč. Minimální výše dotace: 20.000 Kč. Maximální výše dotace: 80.000 Kč.

 

Harmonogram a podmínky společné pro programy 4.1, 4.3, 4.4 a 4.7 v rámci tohoto vyhlášení:

Termín realizace projektů: od 1. 1. do 31. 12. 2024

Zveřejnění/vyhlášení programů: 20. 12. 2023

Lhůta pro podání žádostí: od 19. 1. do 2. 2. 2024

Kontrola a hodnocení žádostí správcem programu: od 5. 2. do 12. 2. 2024

Návrh na přidělení dotace hodnotícím orgánem: 20. 2. 2024

Projednání návrhu na poskytnutí dotace Radou Libereckého kraje: 5. 3. 2024

Projednání návrhu Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva LK: 19. 3. 2024

Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zastupitelstvem Libereckého kraje: 26. 3. 2024

 

Více informací o podmínkách vyhlášených programů najdete na stránkách Libereckého kraje: https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez.

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje