Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
dotace

Dne 31. 12. 2021 vydalo Ministerstvo financí stanovisko ve věci porušení rozpočtové kázně nedodržením limitu počtu zaměstnanců, který je stanoven odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen OŠMTS) školám a školským zařízením v Libereckém kraji.

Dle ust. § 170 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), MŠMT stanovuje směrnicí závazné zásady, podle kterým krajské úřady provádějí rozpis finančních prostředků přidělovaných podle příslušných ustanovení školského zákona na financování škol a školských zařízení. Tato směrnice je publikována ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a z tohoto důvodu a v souladu s ust. § 30 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je OŠMTS při výkonu přenesené působnosti touto směrnicí vázán.

Závazné zásady, podle kterých OŠMTS provádí rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle školského zákona, jsou v současné době stanoveny Směrnici MŠMT č.j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. 4. 2019 (ve znění směrnic č.j. MSMT-32965/2019 a čj. MSMT-38045/2020),

Podle článku V. výše uvedené směrnice provádí OŠMTS rozpis přímých výdajů ve struktuře závazných ukazatelů, a to:

1. přímé výdaje (NIV celkem), z toho:

            a) prostředky na platy,

            b) prostředky na osobní náklady,

2. limit počtu zaměstnanců.

Dle stanoviska Ministerstva financí v případě, že škola nebo školské zařízení nedodrží závazný limit počtu zaměstnanců stanovený OŠMTS v rozpisu finančních prostředků státního rozpočtu, bude toto nedodržení závazného počtu zaměstnanců posuzováno jako porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů. Porušení rozpočtové kázně spočívá v porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje