Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Obrázek1

Na základě Informace o rozpisu neinvestičních výdajů pro regionální školství územních samosprávných celků v režimu rozpočtového provizoria zaslaného z MŠMT zveřejňujeme tabulku s rozpisem na 1 měsíc rozpočtového provizoria ve struktuře orientačních ukazatelů pro jednotlivé školy.  Tabulka zahrnuje rozpis neinvestičních výdajů pro školy a pro pedagogické pracovníky školních družin pro období rozpočtového provizoria roku 2022.

Rozpis neinvestičních výdajů pro RgŠ ÚSC v režimu rozpočtového provizoria zohledňuje:

 • skutečné počty dětí, žáků a studentů ve školním roce 2021/2022,
 • zvýšení prostředků na platové tarify pedagogických pracovníků o 2 % od 1. 1. 2022,
 • skutečné počty pedagogických pracovníků v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a školních družinách (pouze do výše škole určeného PHmax, resp. PHAmax).

Dle informace MŠMT byla stanovena měsíční výše finančních prostředků pro školy a školní družiny na základě těchto skutečností:

Rozpis rozpočtu v režimu rozpočtového provizoria zohledňuje:

 • skutečné počty dětí, žáků a studentů ve školním roce 2021/2022,
 • zvýšení prostředků na platové tarify pedagogických pracovníků o 2 % od 1. 1. 2022,
 • skutečné počty pedagogických pracovníků v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a školních družinách (pouze do výše škole určeného PHmax, resp. PHAmax).

Mateřské, základní a střední školy, konzervatoře a školní družiny

Od 1. 1. 2022 je v oblasti pedagogické práce dle nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), promítnuto zvýšení platových tarifů o 2 %. Objem platových tarifů je stanoven v měsíční výši.

Normativy ostatních nárokových složek platu a normativy nenárokových složek platu pedagogických pracovníků pro mateřské, základní a střední školy, konzervatoře a školní družiny jsou stanoveny ve výši 1/12 normativů stanovených v roce 2021.

Základní umělecké školy a vyšší odborné školy

Do normativů pro pedagogickou práci na období rozpočtového provizoria roku 2022 je oproti normativům roku 2021 v návaznosti na nařízení vlády promítnuto zvýšení průměrného platu pedagogů o 1,6 %. Z takto zvýšených normativů je stanovena měsíční výše normativu.

Stanovení normativů pro nepedagogické zaměstnance ve školách

Normativy pro nepedagogickou práci jsou stanoveny ve výši 1/12 normativů stanovených v roce 2021.

Stanovení normativů ostatních neinvestičních výdajů

Normativy ostatních neinvestičních jsou stanoveny ve výši 1/12 normativů stanovených v roce 2021.

Normativy pro školy a školní družinu pro rok 2021

Normativy pro školy a pedagogickou práci ve školních družinách pro rok 2021 lze nalézt ve Věstníku MŠMT 01/2021 (https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-01-2021).

Rozpis finanční prostředků na přímé výdaje k zabezpečení ostatních činností škol a školských zařízení připravuje krajský úřad v přenesené působnosti prostřednictvím krajských normativů, který je připravován. Jedná se o finanční prostředky na:

 • nepedagogickou práci ve školních družinách,
 • školní kluby,
 • střediska volného času,
 • školní jídelny,
 • domovy mládeže a internáty,
 • dětské domovy,
 • školská poradenská zařízení.

Uvedený rozpis nezahrnuje finanční prostředky určené na podpůrná opatření.

Přílohy

Priloha 3 Rozpis rozpoctoveho provizoria na školy Liberecký
Priloha 3 Rozpis rozpoctoveho provizoria na školy Liberecký
47 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje