Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
výkaz

Sběr dat výkazů P 1-04 podle stavu k 30. 6. 2023.  Termín pro odeslání těchto výkazů správnímu úřadu je 15. 7. 2023. 
 

Výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnosti vykonává táž právnická osoba.

Oddíly II. a V. vyplňují všechny organizace. Oddíly I., III. a VII. a IX. vyplňují jen organizace, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K VÝKAZU P 1-04 PRO ROK 2023

- mzdové prostředky vyplacené za aktivity v rámci Národního plánu doučování (dále jen NPD) za období leden až srpen 2023, které musí být zajišťovány pouze v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a které jsou financované z Národního plánu obnovy (dále jen NPO) (Next Generation EU), se uvádějí v ukazatelích OPPP ze státního rozpočtu vč. ESF a NPO (ř. 0122) a Ostatní osobní náklady (ř. 0123). Přestože se jedná o finanční podporu z EU, nelze zahrnovat pod ESF ani ostatní zdroje!

- další aktivity a výzvy (kromě NPD) realizované od 1. 1. 2023 a financované z NPO se uvádějí v ukazatelích „ze státního rozpočtu vč. ESF a NPO“. Bude-li se jednat o dohodu mimo pracovní poměr, uvádějí se v odpovídajících ukazatelích OPPP (OON). V případě pracovního poměru (pracovní smlouvy) v odpovídajících ukazatelích průměrný evidenční počet přepočtený (úvazek) a platy zaměstnanců. Nejedná se o ESF ani ostatní zdroje. Pokud je přímým příjemcem subjekt nezapsaný ve školském rejstříku (např. KÚ, obec apod.) nebo jde o finanční prostředky NPO z jiné kapitoly státního rozpočtu, než je MŠMT, jedná se z pohledu školy o ostatní zdroje.

- od 1. 1. 2023 se navíc NPO/NPD sledují v samostatných ukazatelích, týkajících se pouze NPO/NPD, v novém oddíle IX., jehož struktura je podobná struktuře oddílu VII. Oddíl IX. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí plat dle § 109 odst. 3 zákoníku práce a jejich mzdové prostředky jsou přímo financované pouze z kapitoly SR 333 NPO / NPD,

- minimální mzda pro rok 2023 činí 17 300 Kč, (103,80/hodinu).

KATEGORIE A PROFESE ZAMĚSTNANCŮ, PEDAGOGICKÉ/NEPEDAGOGICKÉ
K zařazování zaměstnanců podle profesí doporučujeme využít číselník kategorií školských pracovníků, který je uveden v příloze metodického pokynu k výkazu P 1-04.


Speciální pedagogové (kat. 148) – nezapočítávají se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací, uvádí se speciální pedagogové, působící např. na pozicích psychoped (mentální postižení), surdoped (sluchové postižení), logoped (vady řeči), tyfloped (zrakové postižení), somatoped (tělesné postižení), popř. muzikoterapeut, arteterapeut apod. zejména v případě zařízení pedagogicko-psychologické poradny.


Dvojjazyčný asistent financovaný ze Šablon OP JAK (ESF) je považován za nepedagogickou pozici. V ostatních případech zařazení závisí na náplni jeho práce, zda je součástí přímá pedagogická činnost nebo ne.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/p-1-04-ctvrtletni-vykaz-o-zamestnancich-a-mzdovych

Přílohy

forP123
forP123
186 kB
mp P104 23
mp P104 23
289 kB
P1 dodatky 2Q 2023
P1 dodatky 2Q 2023
253 kB
PAM mv2023
PAM mv2023
258 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje