Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
výkazy

Sběr dat výkazů P 1-04 a P1c-01 podle stavu k 30. 9. 2023.  Termín pro odeslání těchto výkazů správnímu úřadu je 15. 10. 2023. 

Výkaz P1-04 sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnosti vykonává táž právnická osoba.

Oddíly II. a V. vyplňují všechny organizace. Oddíly I., III. a VII. a IX. vyplňují jen organizace, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá upozornění k výkazu P1-04 pro rok 2023

- od 1.9.2023 vzniká novelou zákona o pedagogických pracovnících nová kategorie pedagogického pracovníka – školský logoped. Školský logoped se vyčleňuje ze skupiny speciálních pedagogů a musí splňovat odbornou kvalifikaci definovanou v § 18a zmíněného zákona. Ve výkaze P 1-04 se bude vykazovat nadále ve skupině profesí speciální pedagog.

- mzdové prostředky vyplacené za aktivity v rámci Národního plánu doučování (dále jen NPD) za období leden až srpen 2023, které musí být zajišťovány pouze v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a které jsou financované z Národního plánu obnovy (dále jen NPO) (Next Generation EU), se uvádějí v ukazatelích OPPP ze státního rozpočtu vč. ESF a NPO (ř. 0122) a Ostatní osobní náklady (ř. 0123). Zároveň se musí vykázat v oddíle III. v řádku 0360 (OPPP ze SR vč. ESF a NPO pedagogických pracovníků) i v novém oddíle IX. v řádcích 0907 a 0908. Přestože se jedná o finanční podporu z EU, nelze zahrnovat pod ESF ani ostatní zdroje! Doučování se metodicky považuje za pedagogickou činnost, proto se vždy vykazuje v mzdových prostředcích za pedagogické pracovníky. Financování doučování v rámci Národního plánu doučování bylo ukončeno k datu 31.8. 2023. Poté ho je možné financovat z projektu Podpora rovných příležitostí nebo ze SR kromě PO, ESF a NPO jako pedagogickou intervenci.

- další aktivity a výzvy (kromě NPD) realizované a financované z NPO se od 1.1.2023 uvádějí v ukazatelích „ze státního rozpočtu vč. ESF a NPO“. Bude-li se jednat o dohodu mimo pracovní poměr, uvádějí se v odpovídajících ukazatelích OPPP (OON). V případě pracovního poměru (pracovní smlouvy) v odpovídajících ukazatelích průměrný evidenční počet přepočtený na plnou pracovní dobu (úvazek) a platy zaměstnanců. Nejedná se o ESF ani ostatní zdroje. Aktuálně se jedná o výzvy vyhlašované v rámci projektu Podpora rovných příležitostí – pro vybrané základní a střední školy s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Pokud je přímým příjemcem subjekt nezapsaný ve školském rejstříku (např. KÚ, obec apod.) nebo jde o finanční prostředky NPO z jiné kapitoly státního rozpočtu, než je MŠMT, jedná se z pohledu školy o ostatní zdroje.

- zaměstnanci a mzdové prostředky financované z NPO/ NPD se od 1.1. 2023 musí uvádět i v samostatných ukazatelích, týkajících se pouze NPO/ NPD, v novém oddíle IX. Jeho struktura je podobná struktuře oddílu VII. Oddíl IX. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí plat dle § 109 odst. 3 zákoníku práce a jejich mzdové prostředky jsou přímo financované pouze z kapitoly SR 333 z NPO / NPD,

- způsob zařazování pozic financovaných z NPO a ESF mezi pedagogické nebo nepedagogické je uveden v poslední kapitole Kategorie a profese zaměstnanců,

- minimální mzda pro rok 2023 činí 17 300 Kč.

 

Výkaz P1c-01 sestavují jen organizace (školy a školská zařízení v regionální školství, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí), které k 30. 9. poskytují za práci zaměstnanci plat v souladu s § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Organizace, která má k 30. 9. přerušenou nebo ukončenou činnosti nebo odměňuje zaměstnance pouze z jiných zdrojů, než je kapitola 333 státního rozpočtu, výkaz nevyplňuje.

Zásadní změny ve výkaze P1c-01 v roce 2023

Národní plán obnovy ČR – v gesci MŠMT. Veškeré aktivity pedagogických pracovníků zajišťované na pracovní smlouvu a financované z NPO v gesci MŠMT se musí od roku 2023 vykazovat odděleně jako financování z NPO s novým kódem zdroje financování ZF 14, 04. Nezahrnují se pod ESF (ZF 13, 03) ani pod SR kromě PO, ESF a NPO (ZF 11,01). Bude se jednat především o výzvy projektu Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání.

doučování v rámci Národního plánu doučování (dále jen NPD), který je rovněž financován z NPO v gesci MŠMT bylo ukončeno k datu 31.8. 2023. Poté je možné doučování financovat jen např. z projektu Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání taktéž v rámci NPO (ZF 14, 04) nebo jako pedagogickou intervenci financovanou ze SR kromě PO, ESF a NPO (ZF 11,01). V rámci projektu Podpora rovných příležitostí se bude finanční podpora zaměřovat kromě jiného i na doučování, které podle podmínek projektu může být zajišťováno i na pracovní smlouvu. V takovém případě bude doučující vždy pedagogickým pracovníkem.

od 1.9.2023 vzniká novelou zákona o pedagogických pracovnících nová kategorie pedagogického pracovníka – školský logoped. Školský logoped se vyčleňuje ze skupiny speciálních pedagogů a musí splňovat odbornou kvalifikaci definovanou v § 18a zmíněného zákona. Ve výkaze P 1c-01 se bude vykazovat ve skupině profesí speciální pedagog s kódem profese 5, pokud nevykonává práci učitele se speciálně pedagogickou specializací. Vykazuje se a financuje podle stejných pravidel jako speciální pedagog.

pedagogická pozice ukrajinský asistent pedagoga byla v období 1. 1. - 31. 8. 2023 financována ze SR kromě PO, ESF a NPO v souladu s § 161 odst. 7 školského zákona. Stejně tak se plánuje financování na období od 1.9 do 31.12. 2023. Hodiny PPČ úvazku ukrajinského asistenta pedagoga nevstupují do výpočtu PHasistenta, proto se bude vykazovat vždy pod kódem profese pedagogického pracovníka 4 bez ohledu na to, zda je výkon jeho PPČ realizován v běžné nebo speciální třídě. Bude-li vykonávat činnost na dohodu mimo pracovní poměr, hodiny PPČ se do oddílu VIII. neuvádějí.

legislativně upravená skupinová jazyková příprava cizinců finančně podpořená ze státního rozpočtu není u základních škol, středních škol a konzervatoří součástí RVP, nefinancuje se podle PHmax a uplatňují se na ni specifická pravidla vykazování PPČ v odd. IVb. a IVc., podobná jako v případě nepovinných předmětů. Na základě opatření ministra je od 1.9. 2023 možné pouze u základních škol zavést do ŠVP výuku češtiny jako druhého cizího jazyka pro žáky cizince a žáky s nedostatečnou znalostí jazyka. V takovém případě budou hodiny PPČ financovány podle PHmax a vykazovány v oddílech IVb. a IVc. standardně.

legislativně upravená skupinová jazyková příprava cizinců v mateřských školách je financována podle PHmax a hodiny PPČ se vykazují v oddílech IVb. a IVc. standardně, bez odpočtů v oddíle IVc.

Přílohy

mp P104 23
mp P104 23
289 kB
P1 04 dodatky 3Q2023
P1 04 dodatky 3Q2023
253 kB
forP123
forP123
186 kB
Čtvrtletní výkaz P1-04 prezentace
Čtvrtletní výkaz P1-04 prezentace
76 kB
form P1c01 23
form P1c01 23
192 kB
mpP1c-01 23
mpP1c-01 23
339 kB
P1c-01 DODATKY 2023
P1c-01 DODATKY 2023
271 kB
Výkaz P1c-01 – výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců
Výkaz P1c-01 – výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců
69 kB
PAM mv2023
PAM mv2023
258 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje