Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
child-g880ba3407 640

O navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole (dále jen kapacity školy) v rejstříku škol a školských zařízení žádá její ředitel spolu se zřizovatelem.

V písemné žádosti popíšete:

 • důvody, které k požadované změně vedou
 • původní kapacitu a požadovanou kapacitu
 • termín požadované změny

K žádosti přiložíte

 • usnesení rady města či rady obce (v obcích, které radu nemají, pak usnesení starosty), které obsahuje souhlas s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole
 • stanovisko KHS (podle § 147 odst. 1 písm. h) zákona 561/2004 Sb.)
 • popis personálního zabezpečení provozu po navýšení kapacity
 • popis majetkového zajištění provozu
 • formulář žádosti (ten Vám pomůže připravit Tereza Valášková, tel. 485226238, e-mail tereza.valaskova@kraj-lbc.cz, která Vám též poskytne konzultace ve všech věcech týkajících se změn ve školském rejstříku; v její nepřítomnosti pak Renata Rychetská, renata.rychetska@kraj.lbc.cz)

Žádost včetně příloh odešlete odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.  O žádosti rozhoduje v případě základní školy MŠMT, pokud jde o školu mateřskou, pak krajský úřad.

Pokud je navýšení kapacity navázáno na nové místo, kde se bude poskytovat vzdělávání, je toto místo nutno též zapsat do rejstříku škol:

 • bude to další bod Vaší žádosti
 • projeví se v usnesení rady města
 • uvedete ho v průvodním dopise
 • uvedete ho ve formuláři

k zápisu nového místa doložíte:

 • stanovisko KHS (podle § 147 odst. 1 písm. h) zákona 561/2004 Sb.)
 • stanovisko stavebního úřadu (týž odstavec)
 • doklad dosvědčující vlastnické nebo užívací právo k prostorám (nájemní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí)
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje