Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
441568342 420665467474230 1044211990720011366 n

 

Výkaz vyplňují v souladu s vyhláškou č. 16/2018 Sb. jen právnické osoby, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a které vykonávají činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, nebo školní družiny zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí a zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Termín sběru od 31. 5. do 10. 6. 2024.

Ve výkazu P1d-01 se uvádí změna v průměrném týdenním počtu hodin přímé pedagogické činnosti realizované v rámci odpovídajícího RVP, které se budou realizovat podle předpokladu ke dni 30. 9. aktuálního kalendářního roku v porovnání s počtem vykázaným k 30. 9. předchozího kalendářního roku. Vykazuje se PPČ pedagogických pracovníků zaměstnaných jak na základě pracovních smluv, tak dohod konaných mimo pracovní poměr, a to za vybrané kombinace druhů činnosti a skupin profesí pedagogických pracovníků, kteří budou financování ze státního rozpočtu kromě podpůrných opatření, ESF a Národního plánu obnovy (kód zdroje financování – 11).

Důležité poznámky k vyplňování výkazu:

  • PPČ se vykazuje v počtu hodin týdně s přesností na 2 desetinná místa (nevyplňují se úvazky!)
  • K editaci hodin PPČ předvyplněných ve sloupci 1 může dojít pouze v případech organizačních změn – sloučení, splynutí, nebo rozdělení právních subjektů, které nastaly, resp. nastanou.
  • Do týdenního počtu hodin PPČ se nezahrnují hodiny PPČ k zajištění pedagogické intervence, hodiny PPČ nad rámec RVP, hodiny PPČ nezahrnované do PHškoly/PHasistenta a hodiny s jiným zdrojem financování, než je ZF 11.
  • PPČ se vykazuje pouze za přesně specifikované skupiny profesí pedagogických pracovníků na konkrétních druzích činnosti. Pod kódem 5 se vykazují pouze speciální pedagogové působící ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona. Pod kódem 5 nelze vykazovat školské logopedy, protože ti nejsou financováni podle PHmax, a speciální pedagogy a školské logopedy, kteří vykonávají činnost učitele.
  • PPČ z dohod konaných mimo pracovní poměr se nevyplňuje za plavecké a lyžařské kurzy, školy v přírodě a pedagogické pracovníky, kteří jsou potenciálně připraveni zastupovat za nepřítomného pedagoga v průběhu následujícího školního roku (stejná pravidla jako pro vyplnění odd. VIII. Výkazu P1c-01).
  • Hodiny bezplatné jazykové přípravy cizinců se do týdenního počtu hodin PPČ zahrnují pouze v případě předškolního vzdělávání. (je součástí RVP PV). V případě základního vzdělávání a středního vzdělávání se hodiny bezplatné jazykové přípravy cizinců do počtu hodin PPČ nezahrnují (není součástí RVP). Na základě opatření ministra školství je možné od 1.9. 2023 upravovat školské vzdělávací programy pro základní školství v oblasti vzdělávání žáků cizinců a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Bude-li se jednat v těchto případech o zajištění výuky češtiny jako druhého cizího jazyka a bude tento předmět uveden v ŠVP dané školy, budou hodiny takového předmětu financovány podle PHmax a budou se uvádět i ve výkaze P 1d-01.

Přílohy

mpP1d24 (1)
mpP1d24 (1)
374 kB
forP1d24
forP1d24
128 kB
P1d-01 Dodatky 2024
P1d-01 Dodatky 2024
198 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje