Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
foto výkazy

Sběr dat výkazů P 1-04 a P 1c-01 podle stavu k 30. 9. 2022.  Termín pro odeslání těchto výkazů správnímu úřadu je 15. 10. 2022. 

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích – P1-04

Každá organizace vyplňuje za sledované období jeden formulář P 1-04, přičemž:
- oddíl V. vyplňují všechny organizace zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

- oddíl II. vyplňují všechny organizace pouze k 31. 12. 2022 (s výjimkou soukromých a církevních organizací, které nevyplňují ř. 0206 a 0207),

- oddíl I. a III. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí plat dle § 109 odst. 3 zákoníku práce,

 - oddíl VII. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí plat nebo ostatní platby za provedenou práci (dále jen OPPP) financované pouze z projektů ESF, které jsou vyjmuté z limitů regulace zaměstnanosti RgŠ a financované z kapitoly 333 - MŠMT.

Vykazování dat o zaměstnancích škol a školských zařízení ke dni 30.9.2022 – P1c-01

Výkaz P1c-01 nevyplňují soukromé a církevní školy

Aktuální změny:

- mzdové prostředky vyplacené za aktivity v rámci Národního plánu doučování za období září až prosinec 2022, které musí být zajišťovány pouze v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a které jsou financované z Národního plánu obnovy, se vykazuji bez odvodů zaměstnavatele a nově od 1. 9. 2022 se uvádějí v ukazatelích OPPP ze státního rozpočtu vč. ESF (ř. 0122) a Ostatní osobní náklady (ř. 0123). Jedná se o financování ze státního rozpočtu kromě podpůrných opatření a ESF. Přestože se jedná o finanční podporu z EU, nelze zahrnovat pod ESF ani ostatní zdroje!

- od 1. 9. 2022 se budou úvazky a prostředky na platy financované z NPO vykazovat se zdrojem financování státní rozpočet kromě PO a ESF, nejedná se o ESF ani ostatní zdroje.

- minimální mzda pro rok 2022 činí 16 200 Kč

- mzdové prostředky z výzev "adaptační aktivity Ukrajina" (adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022) a jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 budou vykázány jako prostředky státního rozpočtu

- nově Adaptační koordinátor - nepedagogický zaměstnanec školy, který je žákovi k dispozici po dobu prvních 4 týdnu, pomáhá mu s orientací ve škole a adaptací na nové prostředí. Objeví-li se adaptační koordinátor jako zaměstnanec školy nebo ŠZ, bude z podstaty své činnosti vykazován jako nepedagogických pracovník a s odpovídajícím zdrojem financování

- Ukrajinský asistent pedagoga - podpora cizinců při výuce a pomoc při organizaci výuky, pomoc učiteli, integrace do třídních kolektivů. MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře s výjimkou MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení, zřizovaných krajem, obcí, svazkem obcí. Financován dle § 161 odst. 7 ŠZ ze SR kromě PO a ESF (ZF 11,01) na období 1. 9. - 31. 12. 2022. Nutno vykazovat bez ohledu na to, v jaké třídě pracují (běžná/speciální) jako profese pedagogického pracovníka s kódem profese 4 se ZF 11, 01. Nevstupují do Phmax, nebudou v oddíle IV.b a IV.c.

 

Přílohy

mpP1c01 22-1 (2)
mpP1c01 22-1 (2)
330 kB
P1c-01 DODATKY 2022
P1c-01 DODATKY 2022
287 kB
forP1c01 22 (2)
forP1c01 22 (2)
193 kB
struP1c 2022
struP1c 2022
168 kB
mp P104 22 (3)
mp P104 22 (3)
276 kB
P1 dodatky 3Q 2022
P1 dodatky 3Q 2022
250 kB
stru P104 22 (2)
stru P104 22 (2)
136 kB
form P104 22-2 (2)
form P104 22-2 (2)
180 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje