Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
bus-g78a0a2fb8 640

Po zažádání o podporu z Dotačního programu „Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2022“, budou všechny žádosti předloženy Radě LK ke schválení. Po odsouhlasení Radou LK bude na vaši školu odeslána smlouva. 

Dotace bude proplacena po předložení závěrečného vypořádání dotace ve výši odpovídající skutečně vynaloženým uznatelným výdajům maximálně do výše schválené dotace.
Závěrečné vyúčtování projektu musí být předloženo dle smlouvy do 30 dnů po ukončení projektu na předepsaném formuláři (povinnou přílohou vyúčtování je čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem příjemce dotace o počtu přepravených žáků a kopie prvotních daňových dokladů). Doklad (faktura) o zaplacení dopravy musí obsahovat datum zdanitelného plnění v rozmezí termínu realizace projektu uvedený v žádosti.

 

Pro vyúčtování dotace prosím použijte formulář v příloze.

Přílohy

zaverecne vyuctovani dotace word
zaverecne vyuctovani dotace word
26 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje