Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
448794552 989598202894374 433653752682707778 n

Sběr dat výkazů P 1-04 podle stavu k 30. 6. 2024.  Termín pro odeslání těchto výkazů správnímu úřadu je 15. 7. 2024.  

Výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnosti vykonává táž právnická osoba.

Oddíly II. a V. vyplňují všechny organizace. Oddíly I., III. a VII. a IX. vyplňují jen organizace, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K VÝKAZU P 1-04 PRO ROK 2024

- Zaměstnanci na dohodu mimo pracovní poměr mají od 1. 10. 2023 nárok na příplatky za práci v noci, o svátcích, sobotách a nedělích a za práci ve ztíženém pracovním prostředí a od 1. 1. 2024 na dovolenou a náhradu za dovolenou. Zmíněné příplatky a náhrada za dovolenou se zahrnutí do ukazatelů Ostatní platby za provedenou práci OPPP/ostatní osobní náklady OON.

- Od 1. 1. 2024 se náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (karanténu) placenou zaměstnavatelem u škol a školských zařízení vyplácejících plat podle § 109 odst. 3 zákoníku práce financují nově nikoli z ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) jako doposud, ale z prostředků státního rozpočtu na platy nebo ostatní osobní náklady. Za tím účelem se ve výkaze sledují i výše platů ze SR vč. ESF a NPO a ostatní osobní náklady se započtením těchto náhrad. Přibylo 6 nových řádků (0136 a 0137 v oddíle I. a v rozdělení za pedagogické pracovníky – ř. 0384 a 0385 a nepedagogické zaměstnance – ř. 0386 a 0387 v oddíle III). Bude-li úvazek zaměstnance financován částečně ze státního rozpočtu a částečně z ostatních zdrojů anebo z doplňkové činnosti, náhrada za dočasnou pracovní neschopnost (karanténu) placenou zaměstnavatelem se vyplácí v poměru zdrojů financování. Ve výkaze se budou uvádět pouze náhrady za dočasnou pracovní neschopnost placenou zaměstnavatelem za státní rozpočet vč. ESF a NPO.

- Školský logoped se od 1. 1. 2024 vykazuje v oddílech V. (ř. 0530, 0531) a III. (ř. 0382, 0383) samostatně, odděleně od skupiny profesí speciální pedagogové a učitelů se speciálně pedagogickou kvalifikací.

- Zaměstnanci a mzdové prostředky financované z Národního plánu obnovy (NPO) (Next Generation EU). Aktuálně se jedná o výzvy vyhlašované v rámci projektu Podpora rovných příležitostí – pro vybrané základní a střední školy s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.

- Činnost uvádějícího učitele jako učitele, který metodicky vede a podporuje začínajícího pedagoga v průběhu jeho dvouletého adaptačního období, je financována ze státního rozpočtu normativem na učitele v adaptačním období.

- Provázející učitel jako zkušený učitel na škole, který vede praxe studentů učitelství, je financován ze SR z rozpisové rezervy v rámci pokusného ověřování.

- Náhrady nákladů při výkonu práce na dálku (home office, teleworking) se ve výkaze P1-04 nezahrnují do mezd, platů ani ostatních plateb za provedenou práci.

- Na období od 1. 1. do 31. 8. 2024 jsou stanoveny další finanční prostředky ze SR na ukrajinské asistenty pedagoga.

Minimální mzda pro rok 2024 činí 18.900 Kč, (112,50/hodinu).

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vykaz-p-1-04-1

Přílohy

Projekty vyjmuté ze mzdové regulace 2 čtvrtletí 2024
Projekty vyjmuté ze mzdové regulace 2 čtvrtletí 2024
133 kB
mp P104 24
mp P104 24
295 kB
evpocty2024
evpocty2024
259 kB
P1 04 dodatky 2Q2024
P1 04 dodatky 2Q2024
306 kB
forP124
forP124
199 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje