Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 se 8. prosince 2022 sešla platforma odborníků zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Setkání platformy zaměřené na spolupráci mezi zapojenými organizacemi se zúčastnilo 24 odborníků z celého Libereckého kraje.

V úvodu Lenka Petráková z Agentury pro sociální začleňování v rámci své prezentace představila multidisciplinární přístup jako nástroj prevence a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání.

Účastníci hledaly cesty vedoucí k možnostem řešení péče o hraniční děti ve vzdělávání přes práci s minimálními výstupy ve vzdělávacích plánech, tak aby se zabránilo předčasným odchodům ze vzdělávání.

Diskutovalo se nad úpravou norem psychologických testů pro sociálně znevýhodněné žáky a probíralo se také, co může způsobit zrušení přidělování asistentů pedagoga do škol jako podpůrných opatření. Rozdílné názory se objevily i v tom, jak vidí roli asistenta pedagoga rodiče a jaká má být jeho role dle odborníků.

Sdílela se dobrá praxe ze ZŠ a MŠ Velké Hamry, jako např. tandemová výuka nebo další možnosti financování speciálních pedagogů a nepedagogického personálu do škol.

O možnostech spolupráce mezi veřejnými institucemi se přišly podělit i zástupkyně libereckého magistrátu, odboru sociální péče. Diskutovaly se členy platformy o neomluvené absenci a nedostatku komunitních center a sociálně aktivizačních služeb, které s cílovou skupinou pracují. Zmínily ale i dobrou praxi případových konferencí a zdůraznily potřebu podpory na školách. Přidala se i jablonecká poradna, která sama nabízí školám k vedení případových konferencí dvě proškolené kolegyně.

Cílem platformy je nastavení systému mezioborové spolupráce, což se posledním letošním setkáním skutečně naplnilo. Další setkání platformy je naplánováno na únor 2023.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje