Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
IMG 1764

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 se sešla platforma odborníků zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dne 16. 2. 2023 od 13:30 do 17:00 hodin proběhlo v prostorách Střední odborné školy Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace další setkání Platformy pro rovné příležitosti ve vzdělávání.

Setkání platformy zaměřené na spolupráci mezi zapojenými organizacemi se zúčastnilo 26 odborníků z celého Libereckého kraje.

Pan ředitel Milan Adamec pozval přítomné účastníky k prohlídce školy. Prohlídku učeben, cvičných kuchyněk, šicích a malířských dílen, tělocvičny, zahradnictví, skleníku a internátu doplnil o poutavý komentář k žákům, výuce, odborným praxím, trávení volného času a historii školy.

Po návratu do sborovny, která byla k setkání platformy zapůjčena, zahájila diskuzi Lenka Řebíčková, výchovná poradkyně Základní školy Orlí v Liberci. Tématem byl přechod žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základní na střední školu.

Hovořilo se o pomoci žákům s administrativou a podmínkách přijetí i dalšího vzdělávání na SOŠ Liberec. Debata přinesla i poznatek o příčině, a zejména důsledcích přehnaných očekáváních rodičů, z kterých plynou přechody na jiné školy a v nejhorších případech i předčasné odchody ze vzdělávání.

Opakovala se potřebnost denních stacionářů pro děti starší 15 let, ale i kvitovala práce organizací jako NZDM Vesmír v Liberci a Člověk v tísni, které teenagerům pomáhají.

Diskuze se stočila také k řešení inkluze v severských státech, kde je speciální škola často uvnitř školy běžné. Byly zodpovězeny i všechny finanční dotazy ohledně plateb za stravování, ubytování na internátu, ale i odměny za produktivní činnost žáků v rámci odborných praxí.

Jedním z cílů platformy je sdílení zkušeností a zejména dobré praxe, což se na Střední odborné škole podařilo. Děkujeme všem účastníkům a zejména panu řediteli za skvělou spolupráci a zajímavé informace. Poslední setkání platformy v rámci projektu NAKAP LK II je naplánováno na květen 2023.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje