Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 absolvovala v dubnu skupina 40 pracovníků školských poradenských zařízení Libereckého kraje dvoudenní workshop.

12. setkání platformy bylo zaměřeno na sdílení zkušeností s poskytováním poradenských služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to zejména v oblasti využití diagnostických metod pro zjištění SPU a metod na zjištění úrovně kognitivního vývoje. Účastníci byli rozděleni do dvou sekcí – speciálně pedagogické a psychologické.

Speciální pedagogové se zaměřili na srovnání využívaných testů a metod zaměřených na rozvoj percepčních dovedností, čtení, psaní a porozumění textu, na porovnání jejich specifik, výhod a nevýhod, ale i zastaralost metod včetně jejich norem. Dále se seznámili s nově vytvořeným testem PorTex (porozumění textu), a to pod vedením čtyřčlenného autorského týmu z Pedagogické fakulty UK v čele s doc. PhDr. PaedDr. A. Kucharskou.

Psychologové z pedagogicko-psychologických poraden se účastnili některých bloků společně se speciálními pedagogy, ale absolvovali i samostatný workshop zaměřený na práci s testem TOMAL 3, kde sdíleli zkušenosti v práci s touto metodou a procvičovali se v jejím snímání. Dále se zaměřili na výměnu zkušeností v práci s náročnými klienty a zkušenosti s krizovou intervencí.

Součástí setkání byla i příležitost k neformálnímu povídání  a sdílení pracovních zkušeností poradenských pracovníků ze všech ŠPZ v Libereckém kraji.

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje