Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Malá kytička na EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 a jeho klíčové aktivity č. 6 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání se již posedmé sešla platforma zaměřená na speciální vzdělávání a odborné dovednosti pracovníků školských poradenských zařízení.

Setkání se uskutečnilo 3 listopadu 2022 v prostorách salonku hotelu Babylon Liberec a sešlo se na něm 37 účastníků z Libereckého kraje. Tématem se platforma zaměřila na žáky s lehkým mentálním postižením a hraničním intelektem v ZŠ.

První částí programu bylo sdílení zkušeností z činnosti Speciálně pedagogického centra pro mentálně postižené. Účastníky zajímaly především konkrétní případy a řešení problémů ve školní a poradenské praxi.

Ve druhé části programu proběhlo sdílení zkušeností z činnosti pedagogicko-psychologické poradny Česká Lípa. Zaměstnankyně poradny se zaměřily na žáky s hraničním intelektem, kteří tzv. stojí mimo systém a možnosti inkluze a jsou nejvíce ohroženy školním neúspěchem a na žáky s LMP v režimu inkluze do běžných tříd ZŠ.

Nechyběl ani workshop, při kterém smíšené skupinky, sestavené z pracovníků poraden a pedagogických center spolupracovaly na tvorbě doporučení pro žáka s LMP v běžné třídě v oblasti vzdělávání (očekávané výstupy, hodnocení žáka, organizace výuky, nastavení pozice asistenta pedagoga apod.).

Na závěr setkání proběhlo zhodnocení celé akce a byly zodpovězeny dotazy. PPP Česká Lípa, jako organizátor celé akce, nasdílela dalším školským poradenským zařízením v kraji v rámci spolupráce materiály, které využívá při práci s diagnostikovanými dětmi.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje