Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Karieroveporadenstvi

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 byla od září zahájena  aktivita poskytnutí služby v oblasti podpory rozvoje kariérového poradenství na základních školách formou pilotního projektu na vzdělávání kariérových poradců.

Prostřednictvím klíčové aktivity č. 5 Předčasné odchody ze vzdělávání se do projektu zapojilo 33 základních škol z Libereckého kraje, z nichž se bude školit celkem 40 pedagogických pracovníků. Základní školy byly vybírány mimo město Liberec, kde probíhá obdobný projekt. Cílem bylo zapojit i menší školy a školy v oblastech s vysokými počty předčasných odchodů ze vzdělávání jako je Českolipsko či Frýdlantsko, což se opravdu podařilo.

Na přelomu září a října proběhla v Liberci a České Lípě úvodní školení pro vedoucí pracovníky, která přinesla podrobný obsah dvouletého projektu, do něhož se školy zapojily. Ředitelé škol dále obdrželi informace k zavedení kariérového poradenství do ŠVP školy, výběru vhodného kandidáta na pozici kariérového poradce i o možnostech financování kariérového poradenství. K účastníkům krátce pohovořil i náměstek hejtmana Libereckého kraje Ing. Dan Ramzer, který řídí resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Zdůraznil důležitost kariérového poradenství ve školství a jeho podporu v celém kraji, mimo jiné i tímto projektem. 

Pro pedagogy z jednotlivých škol proběhla v říjnu celodenní prezenční setkání zaměřená na teoretické informace z oblasti kariérového poradenství. Jednotlivá školení, vzhledem k vzdálenosti škol, probíhají v České Lípě, v Jablonci nad Nisou, v Liberci a v Semilech. V listopadu pak na tato setkání navazují online semináře, zaměřené na praktická cvičení, využitelná ve vyučovacích hodinách s cílem rozvíjet sebepoznání, prezentaci a sebereflexi, důležité měkké dovednosti žáků, použitelné i při výběru budoucího studia či profese. Online setkání se budou v případě, pokud to umožní hygienická situace, následně střídat s prezenčními setkáními v uvedených čtyřech městech.

V dalším školním roce 2022/2023 jsou pro pedagogy připraveny výjezdy do 25 SŠ Libereckého kraje, kde se budou seznamovat s jednotlivými studijními a učebními obory. Dále v rámci projektu absolvují exkurze u 5 významných zaměstnavatelů regionu, s cílem poznat kvalifikační a osobnostní požadavky na různé pracovní pozice.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje