Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK IIV rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 a jeho klíčové aktivity č. 6 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání se ve dnech 15.-16. června v Raspenavě uskutečnilo setkání platformy zaměřené na speciální vzdělávání a odborné dovednosti pracovníků školských poradenských zařízení (PPP a SPC).

74 odborníků a odbornic ve vzdělávání přivítal na Zámečku Raspenava náměstek hejtmana resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, Dan Ramzer. Na výjezdním setkání se zabývali tématy týkajícími se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijímání těchto žáků ke studiu na střední školy se řešilo dopoledne přímo s řediteli vybraných škol. První den, v odpoledních hodinách proběhla i online debata s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy na téma institucionalizace pozic školních speciálních pedagogů a školních psychologů.

Druhý den se projednávala podpora žáků s SVP a možnosti poskytování poradenských služeb žákům v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Následoval příspěvek krajského koordinátora primární prevence KÚ LK s tématem zneužívání nikotinových sáčků, testování žáků ve školách na alkohol a omamné látky a pozornost byla také věnována psychickým potížím dětí a mládeže. Poslední příspěvek, odborná přednáška na téma Jak se postarat o vlastní štěstí byla účastníkům určena jako inspirace k prevenci syndromu vyhoření, změně myšlení a zaměření se na pozitivní aspekty vlastního života, s cílem mít v Pedagogicko-psychologických poradnách a Speciálních pedagogických centrech co nejvíce pozitivně smýšlejících a dobře naladěných odborníků na vzdělávání.

foto ze setkání platformy

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje