Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Kapky

Projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (KAP LK II) na území Libereckého kraje působil od ledna 2022 do konce listopadu 2023. 

Logolink KAP LK II

V průběhu necelých dvou let s rozpočtem 7 770 042 Kč tento projekt akčního plánování podporoval spolupráci škol a dalších aktérů ve vzdělávání.

Během svého působení realizační tým projektu KAP LK II mapoval stav území, podporoval síťování aktérů ve vzdělávání, vytvořil SWOT analýzu a připravil strategický dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje III. Tento strategický dokument, jehož cílem je nastínit další směřování vzdělávání v Libereckém kraji, byl schválen Pracovní skupinou Vzdělávání, Regionální stálou konferencí a následně i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Mezi hlavní aktivity projektu KAP LK II patřilo také zajišťování setkání platformy Odborné a polytechnické vzdělávání a platformy Rozvoj potenciálu. V rámci těchto platforem metodici projektu zaštiťovali témata: Kariérové poradenství; Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity; Podpora čtenářské gramotnosti; Rozvoj potenciálu každého žáka; Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli; Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání; Polytechnické vzdělávání a Podpora matematické gramotnosti.

To byl základ, ze kterého realizační tým KAP vycházel při organizování kulatých stolů, odborných minitýmů, přednášek, workshopů a konferencí. Během 23 měsíců trvání projektu bylo zrealizováno celkem 23 tematických akcí.

Projekt KAP LK II úspěšně zorganizoval například 2 ročníky konference Technologie do škol, jejíž tradice byla započata již před pěti lety v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Na této akci se scházeli zástupci škol, různých organizací z oblasti vzdělávání a firmy, které prezentovaly nové technologie využitelné při moderní výuce. Mezi další úspěšné akce patřil například workshop na téma online marketing pro střední školy nebo setkání kariérových poradců a čtyři dvoudenní workshopy pro ředitele středních a vyšších odborných škol Libereckého kraje.

V rámci spolupráce s aktéry v území se členové realizačního týmu účastnili 42 jednání řídících výborů Místních akčních plánů, 8 setkání projektu KAP LK II se zástupci Místních akčních plánů, 3 celorepublikových setkání realizačních týmů projektů krajského akčního plánování, 9 jednání Regionální stálé konference, 5 jednání Krajského strategického týmu zaměřeného na vzdělávání a účastnili se i mnoha různě tematicky zaměřených konferencí a dalších vzdělávacích aktivit, které profesně posouvaly jednotlivé členy týmu a umožnily tak neustále zlepšovat výstupy projektu. Zároveň bylo v rámci projektu KAP LK II svoláno a řízeno 10 jednání Pracovní skupiny Vzdělávání pro Liberecký kraj, a to jak v online formě, tak ve formě prezenčních setkání.

Za realizační tým projektu KAP LK II chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do našich projektových aktivit. Ředitelům škol, učitelům, lektorům, zástupcům firem a organizací z oblasti vzdělávání a mnohým dalším. Děkujeme, že vás budoucnost vzdělávání zajímá.

Hlavní manažerka projektu KAP LK II

Bc. Monika Pittnerová

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje