Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
P1000012

V únoru na krajském úřadě diskutovali kariéroví poradci ze středních škol. Sdíleli mezi sebou užitečné tipy pro svou práci i problémy, se kterými se potýkají.

logolink KAP IIV rámci platformy Rozvoj potenciálu projektu KAP LK II se v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje sešli kariéroví poradci z osmnácti středních škol v regionu, aby se podělili o své zkušenosti a příklady inspirativní praxe.

Setkání vedla metodička projektu Michaela Valentová. Po přivítání všem přítomným představila projekt KAP LK II. Následně se slova ujala Naděžda Vojtíšková ze Svazu průmyslu a dopravy. Nabídla kariérovým poradcům možnost exkurzí u zaměstnavatelů a pomoc při spolupráci s firmami. Informovala o plánovaných aktivitách Svazu průmyslu a dopravy, např. o exkurzi pro pedagogy ve Škoda Auto. Zároveň uvedla, že i budoucí aktivity Svazu je možné přizpůsobit potřebám škol. (Zájemci o užší spolupráci ji mohou kontaktovat na nvojtiskova@spcr.cz)

V další části byl prostor ponechán diskuzi přítomných kariérových poradců a zástupců kraje. Probírala se následující témata:

 • Příklady inspirativní praxe (PIP) při spolupráci s absolventy          
 • PIP při spolupráci s firmami: (burzy firem přímo na škole, odborníci z praxe přes program Den pro školu, setkávání žáků s personalisty firem, poděkování firmám do lokálních/školních novin)
 • PIP aktivit na sebepoznání a poznání kariérových příležitostí, zkušenost s portfolii žáků
 • Důležitost harmonizačních pobytů a potřeba najít pro ně financování po skončení projektu NAKAP LK II
 • Nedostačená psychosociální podpora pro žáky, nedostatek školních psychologů
 • Zkreslená očekávání žáků ze základních škol a jejich rodičů
 • Dobře fungující propustnost vzdělávací soustavy, žákům je v případě potřeby aktivně nabízena možnost přestoupit na méně/více náročný obor v rámci školy, příp. je navázána spolupráce i mezi různými školami pro možnost přestupu
 • Různé zkušenosti se zaměstnáváním studentů na praxe a stáže. Někteří by uvítali podporu kraje ve spolupráci se zaměstnavateli.
 • Dobré zkušenosti s projektovými dny na TUL (z projektu NAKAP LK II)     
 • Programy na podporu duševního zdraví žáků. (Např. Nevypusť duši; Blázníš, no a? – FOKUS Turnov; Bloom Together – Sdružení TULIPAN)
 • Obtížný přístup gymnázií k odborným praxím a stážím
 • Návrh prezentace firem v prostorách KÚ LK organizovaný SP ČR
 • Trend „GAP year“ – diskuze jestli je nebo není žádoucí s ohledem na další pokračování ve studiu
 • Shoda na potřebě krajského koordinátora kariérových poradců – potřeba výměny informací mezi poradci

V závěru se účastníci shodli na tom, že je užitečné nadále se setkávat a vyměňovat si zkušenosti. Pro příští setkání by stáli o debatu s odborníkem na psychické zdraví žáků. Za užitečnou označili také možnost navázání spolupráce s vysokou školou.

Zároveň se shodli na potřebě „sdíleného tržiště nápadů pro kariérové poradenství“ a na vhodnosti případného zřízení pozice krajského koordinátora kariérových poradců SŠ.

Akce se konala v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560).

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje