Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
education-g02e1194fa 1920

Logolink_pixel

Nabízíme firmám a institucím nejen z Libereckého kraje možnost zúčastnit se 4. ročníku odborné konference s doprovodnou výstavou Technologie do škol 2022. Ta se uskuteční prezenční formou ve středu 20. 4. 2022 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Konference je jednou z aktivit projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560) 

Akce je určena ředitelům a zástupcům škol (převážně 2. stupeň ZŠ a SŠ), ICT koordinátorům a ICT metodikům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům se zájmem o ICT, pedagogům a studentům VŠ i odborně zaměřené veřejnosti. V předchozích ročnících jsme se zabývali například tématy změn pojetí informatiky a digitálních kompetencí v RVP, kyberbezpečností, robotikou, příklady inspirativní praxe při využívání ICT ve vzdělávání, novinkami ve vzdělávacím SW a HW a podobně.

Jakou formou se firmy a instituce mohou zúčastnit?

Příspěvek v programu, workshop

V rámci konference vystupují řečníci s cca 20minutovými příspěvky na téma využívání ICT ve vzdělávání. Preferujeme příspěvky nekomerčního charakteru, s převahou praktických ukázek. V případě nabídnutého semináře či workshopu je časová dotace předmětem další dohody. Zájemci o účast formou příspěvku pošlou krátkou anotaci nabízeného příspěvku na e-mail jana.stefkova@kraj-lbc.cz, a to nejpozději do
4. března 2022. Organizátor si vyhrazuje právo nabídnutý příspěvek do programu nezařadit.
Za nabídnutý příspěvek do programu konference zpravidla nenabízíme vystupujícím žádný honorář.

Stánek na doprovodné výstavě

Po celý den je v samostatné části sálu a ve foyeru instalována doprovodná výstava. U jednotlivých stánků probíhají ukázky práce s konkrétními produkty i diskuse k příspěvkům, které zazněly na konferenci. V případě zájmu o účast formou stánku na doprovodné výstavě se obracejte rovněž na e-mail jana.stefkova@kraj-lbc.cz nebo na tel. +420 485 226 402, a to nejpozději do 8. dubna 2022.
Za instalaci stánku na doprovodné výstavě nepožadujeme od vystavujících žádný poplatek.

Materiály pro účastníky konference, tombola

Při vstupu do konferenčního sálu jsou posluchačům rozdávány propagační materiály vystupujících a vystavujících firem. Je také možné věnovat drobnost do tomboly, která bude slovována v průběhu konference. Materiály je třeba doručit na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 nejpozději do 15. dubna 2022. Na obálku je nutné uvést jméno Jana Štefková.

Různé formy účasti firem a institucí je možné mezi sebou libovolně kombinovat.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje