Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap pokus

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 a jeho klíčové aktivity č. 6 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání se 7. prosince 2021 již počtvrté sešla platforma zaměřená na speciální vzdělávání a odborné dovednosti pracovníků školských poradenských zařízení (PPP a SPC).

Vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci proběhlo setkání on-line prostřednictvím aplikace Google Meet. Akce, pořádané semilskou pedagogicko-psychologickou poradnou, s tématem „Péče o nadané a mimořádně nadané žáky“ se zúčastnilo 31 účastníků z Libereckého kraje.

V prvním příspěvku Mgr. Jana Leitnerová, krajská koordinátorka pro péči o nadané žáky Libereckého kraje, přinesla aktuality z oblasti péče o nadané a seznámila s počty mimořádně nadaných klientů v péči PPP v Libereckém kraji i napříč celou ČR. Dále informovala přítomné se změnami v rámci Národního pedagogického institutu ČR, připravila odkazy na webové stránky NPI ČR, MŠMT ČR a Ing. Kateřiny Emer zaměřené na nadané. Podala také informace ze zahraniční konference a závěry z výzkumů nadání.

Druhá část setkání patřila sdělení krajské koordinátorky, paní Mgr. Zdeňky Sokolové, ohledně péče o děti s PAS ve vztahu k nadání.

Na závěr proběhlo sdílení informací jednotlivých školských poradenských zařízení, jak zpracovávají doporučení ŠPZ pro nadané žáky. Obě přednášející v závěru nabídly všem účastníkům pomoc a podporu v oblasti péče o nadané žáky. Hlavní náplní setkávání platformy je sdílení odborných zkušeností v oblasti péče o žáky a sdílení dobré praxe, což se opět podařilo.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje