Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
NAKAP LK II

Logolink

Jednou z klíčových aktivit projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 je podpora rovných příležitostí ve vzdělávání. V rámci této aktivity je cílem zřízení platformy pro speciální vzdělávání a na odborné dovednosti pracovníků školských poradenských zařízení (PPP a SPC) ve čtyřech pedagogicko-psychologických poradnách. Plánována jsou setkání min. 4x za 1 kalendářní rok. V rámci platformy by měly být realizovány workshopy pro odborníky PPP a SPC a sdílena dobrá praxe zúčastněných poraden a center.

Dne 29. 3. 2021 ve 13:00 hodin se uskutečnilo 1. setkání Platformy na podporu spolupráce PPP a SPC. Akce s názvem „Případové konference ve školství a praktické zkušenosti s nimi“ se zúčastnilo 24 účastníků z Libereckého kraje.

V úvodní části setkání byli účastníci seznámeni s rámcovým plánem pořádání dalších společných platforem. Následovalo představení přednášejících k aktuálnímu tématu  Mgr. Blanky Kozlovské a Mgr. Veroniky Beranové, speciálních pedagožek z PPP Jablonec nad Nisou, proškolených v rámci projektu APIV v oblasti Case managementu (případové studie).

Hlavní náplní bylo seznámení s možnostmi realizace případových konferencí ve školství, s legislativním rámcem případových konferencí a praktickými zkušenostmi PPP Jablonec nad Nisou s těmito případovými konferencemi, které pracovnice PPP realizují již dva roky. Následovala kazuistika anonymního klienta PPP a diskuze nad případem.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje