Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
letáčky1

Logolink

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 se 9. prosince, naposledy v roce 2021, setkala skupina odborníků zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tématem setkání odborné platformy, které proběhlo online prostřednictvím platformy MS Teams, byly předčasné odchody ze vzdělávání. K akci se připojilo 31 účastníků z celého Libereckého kraje.

Prostřednictvím prezentace seznámila účastníky platformy a pozvané hosty s problematikou předčasných odchodů z pohledu Agentury pro sociální začleňování (ASZ) paní Markéta Nešporová, metodička inkluzivního vzdělávání ASZ. V Libereckém kraji se v posledních šesti letech počet žáků, kteří nezískají základní stupeň vzdělání v kraji ustálil na cca 200 žácích ročně.

Praktický přístup k řešení školní neúspěšnosti a opatření aplikovaná na Frýdlantsku přednesla paní Lucie Winklerová z MAS Frýdlantsko. Zmínila 21 překážek na cestě k dokončení základního vzdělání. Zdůraznila důležitost spolupráce napříč všemi organizacemi, které mohou být žákovi nápomocny k dokončení vzdělání. Z již aplikovaných opatření vyzdvihla pro Frýdlantsko důležité otevření osmiměsíčního kurzu k dokončení základního vzdělání v prostorách Střední školy hospodářské a lesnické.

Schválenou Strategii sociálního začleňování Libereckého kraje pro období 2021-2025 (SSZ LK) v krátkosti představila účastníkům platformy paní Ivana Hrubá, konzultantka ASZ pro spolupráci s Libereckým kraje. V souvislosti s drop-outovanými dětmi se bude implementovat prioritně opatření č. V Systém multidisciplinární spolupráce – case management jako prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

V druhé polovině pak byli do diskuze nad problematikou zapojeni účastníci platformy prostřednictvím sdílené tabule Jamboard, s cílem společnými silami se pokusit o pozitivní kroky ke změně v oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání. Za tímto účelem bylo navrženo vytvořit systém sledování/monitoringu. Ze společné diskuze vyplynulo, že se řada statistických údajů sleduje již nyní, některé zásadní ovšem chybí, jako např. počty dětí, které neabsolvují nepovinné ročníky v MŠ, počty žáků žádajících o 10. ročník, z toho úspěšných, nastoupivších a úspěšně dokončujících, počty přijatých studentů na SŠ, kteří ke studiu nenastoupí atd. Citelný je také nedostatek “měkčích” informací týkajících se zázemí dětí, vlivu na psychiku dětí a jejich okolí, motivace dětí, trávení volného času, příčin nezájmu o pokračování ve vzdělávání apod.

Výstupy z jednání odborníků byly předány ASZ jako podklad k přípravě akčních plánů SSZ  LK v oblasti vzdělávání.

Další setkání platformy je naplánováno na první čtvrtletí roku 2022.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje