Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 se 20. října sešla v Evropském domě skupina odborníků zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Setkání odborné platformy zaměřené na spolupráci mezi zapojenými organizacemi se zúčastnilo 19 členů z celého Libereckého kraje.

V první části setkání Mgr. Renata Rychetská, metodička základního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu krajského úřadu informovala účastníky o zapojení ukrajinských dětí do výuky a problémech s tím souvisejících. Vyzdvihla činnost Národního pedagogického institutu ČR a materiály zveřejňované na portálu ukrajina.npi.cz. Organizace CIC a Motyčkovic klika doplnily, že nabízí programy pro harmonizaci třídních kolektivů v souvislosti se zapojením žáků z Ukrajiny. Zástupci ZŠ a MŠ Velké Hamry hovořili o tom, jak se jim na škole daří začleňovat tyto žáky.

V návaznosti na podané informace se v diskuzi zmínila i „zapomenutá“ skupina ukrajinské mládeže, na kterou necílí žádná systematická podpora. Lukáš Průcha z organizace Člověk v tísni, o.p.s. upozornil, že pokud se ukrajinští uprchlíci ve středoškolském věku nedostanou na střední školy, což je pro ně velmi obtížné, tak jsou vyloučeni ze vzdělávání. Existuje předpoklad, že jde o velkou skupinu. Navrhnul, že by mohl pomoci nějaký motivační program.

Účastníkům platformy byla stručně představena výzva MPSV ČR v Operačním programu Zaměstnanost plus s názvem Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, která byla vyhlášena 6. 10. 2022.

Druhá část setkání byla věnována tématu péče školských poradenských zařízení o žáky s mentálními poruchami, zejména romské žáky, a jejich zapojování do běžného vzdělávacího proudu. Téma bylo doplněno o informaci týkající se návaznosti financování pozic asistentů pedagoga na základních školách. Ti budou dle stávajícího systému (jako podpůrné opatření) fungovat pouze do konce roku 2023. K situaci se vyjádřili účastníci z pohledu zastupující organizace. Další diskuze otevřela potřeby chybějících podpůrných opatření pro sociálně znevýhodněné z nepodnětného prostředí a zdůraznila potřebnost preventivních služeb. Na tom, že je potřeba řešit předčasné odchody mnohem dříve, než dítě dojde do povinného vzdělávání se v závěru shodli všichni účastníci setkání.

Další akce platformy je naplánována na prosinec 2022, kdy bude diskuze nad tématem pokračovat, a to se zapojením i dalších odborníků.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje