Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu NAKAP LK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 se 1. června 2023 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila závěrečná konference. Akce za účasti 88 zástupců partnerů projektu a zaměstnanců Libereckého kraje sloužila jako příležitost k prezentaci dosažených výsledků a úspěchů celého projektu. Ten s koncem školního roku, tedy k 30. červnu, zakončuje své aktivity.

Konference byla posledním setkáním zapojených partnerů, kterým přišli poděkovat i náměstek hejtmana Jiří Čeřovský a Jiřina Princová, vedoucí odboru školství KÚ LK.

Členové projektového týmu také poděkovali všem účastníkům za spolupráci, která vedla k dosažení cílů projektu a vyzdvihli nejdůležitější akce a aktivity, které se uskutečnily i přes těžkosti, s kterými se v projektu nepočítalo. Ani koronavirová pandemie a válka na Ukrajině ale nezabránily v připravených aktivitách, a tak se po více než dvou letech mohl projekt přehoupnout do zdárného konce.

Zamyšlení přinesla účastníkům doktorka Michaela Karsten svou přednáškou na téma "Cesta k výborné paměti". Její prezentace se zaměřila na výzkum a inovativní přístupy v oblasti paměťových technik a jejich využití pro podporu učení a rozvoje jednotlivců. Osobními příklady zdůraznila potřebu správného výkladu učitelů směřujících k lepším výsledkům a zapamatovatelnosti probraného učiva u studentů škol. Formou workshopu také nechala některé účastníky konference otestovat si paměť na různě složitých úkolech.

Druhá polovina konference pak dala prostor partnerům ke sdílení. Ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Dana Petrýdesová představila dosažené výsledky v oblasti čtenářské gramotnosti a zmínila i dvě proběhlé konference Čtení – cesta ke vzdělání. Zároveň zdůraznila význam spolupráce se školami, o kterou se budou snažit i po ukončení projektu.

Kolegyně z Technické univerzity v Liberci, Inka Teschinská a Jana Šimanová se zaměřily na projektové dny pro žáky SŠ, zmínily jejich počty a popularitu, ale zejména možnost praktického poznání a vyzkoušení si pomůcek v rámci jednotlivých fakult a oborů. Spolupráce s univerzitou cílila na zlepšení vzdělávacího systému a přípravu mladých lidí na budoucí pracovní výzvy.

Petr Desenský z iQLANDIA představil výsledky v oblasti popularizace vědy a zájmu o přírodní vědy u mládeže. Jako největší úspěch vyzdvihl vytvoření expozice MatematikUM. Také on nabídl možnost pokračující  spolupráce se školami prostřednictvím šablon nebo i vlastních výzev a akcí.

Eva Benešová představila program DofE (The Duke of Edinburgh's International Award), který podporuje rozvoj dovedností, sebevědomí a iniciativy mladých lidí s cílem jejich osobnostního růstu. Zmínila základní principy, historii i současnost programu a zejména zapojení partnerů a škol z Libereckého kraje. Její vystoupení doplnil Jiří Kozlovský, ředitel Gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou, který přednesl dobrou praxi a využití DofE na jejich škole.

Závěrečná konference projektu NAKAP LK II byla úspěšnou příležitostí k prezentaci dosažených výsledků a setkání všech zapojených škol a organizací. Projekt přinesl mnoho vzdělávacích aktivit, nových poznatků a inovativních přístupů v oblasti polytechniky a čtenářské a matematické gramotnosti. Věnoval se ve velké míře péči o nadané žáky a snažil se o zkvalitnění přípravy pedagogů na práci s nimi. Zabýval se předčasnými odchody ze vzdělávání, zjišťoval příčiny a věnoval se jejich prevenci. Vytvořil podpůrnou platformu pro pracovníky zabývající se dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání.

Věříme, že všechny uskutečněné aktivity budou mít i po ukončení projektu pozitivní dopad na další rozvoj celého kraje v oblasti vzdělávání.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje