Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
odvolani

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení se podává ve lhůtě
3 pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí (o nepřijetí).

Odvolání se podává u správního orgánu (střední škola), který napadené rozhodnutí vydal. 

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání musí mít tyto náležitosti:

 •  jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště uchazeče,
 • údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje - př.: č. j. G/2022/273, ze dne 29. 4. 2022,
 • obor vzdělání - př. 79-41-K/41 Gymnázium, do kterého se uchazeč hlásil,
 • název a adresa střední školy, 
 • rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (důvody odvolání),
 • co uchazeč/zákonný zástupce navrhuje (změnu rozhodnutí, přijetí ke vzdělávání),
 • podpis uchazeče,
 • jméno a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče,
 • adresa trvalého pobytu, popř. jiná odresa pro doručování, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno,
 • datum.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů (2x).

Odvolání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje