Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
P1010314

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2023 se v Zámeckém dvoře v Černousích konal 4. dvoudenní workshop pro ředitele středních a vyšších odborných škol v Libereckém kraji.

Logolink KAP LK II

Tato akce se již tradičně, avšak naposledy uskutečnila v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (projekt KAP LK II). S ohledem na to, že projekt KAP LK II k 30. listopadu 2023 končí, se jednalo o poslední akci pořádanou realizačním týmem KAP.

Úvodního slova se ujal náměstek hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti pan Jiří Čeřovský. Hned poté hlavní manažerka projektu KAP LK II Monika Pittnerová shrnula 23 měsíců fungování projektu a metodička Martina Vojtěchová informovala ředitele o závěrech průběžné evaluace ročního akčního plánu pro rok 2023, který je součástí strategického dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje III. (KAP LK III.). Dále následovala prezentace aktivit Smart Akcelerátoru Libereckého kraje pro SŠ a VOŠ, které se ujala Leona Patočková.

Dopolední program pokračoval přednáškou pana Zdeňka Novotného na téma Budování spolupráce a firemní kultury. Ředitelé SŠ a VOŠ se tak mohli zamyslet nad tím, co mohou ve svých školách zlepšit a co naopak již dělají dobře. Účastníci mimo jiné diskutovali o tom, kdy je dobré zavádět změny a kdy naopak ne. Užitečnou součástí přednášky byl také seznam manažerských chyb, prostřednictvím nějž posluchači získali cenné tipy z praxe.

Odpolední program odstartovala přednáška pana Tomáše Lengála na téma Dezinformace a jak jim čelit. Toto mnohdy třaskavé téma odvedlo ředitele od manažerských povinností k roli pedagogů. Získali tipy z praxe, jak žákům prezentovat problematiku dezinformací a ověřování dat.

Poté následovala hodina plná informací na téma projektů. Vedoucí oddělení strategií, koncepcí a projektů na Krajském úřadu Libereckého kraje paní Dagmar Kasalová hovořila o přípravách Dlouhodobého záměru Libereckého kraje (DZ LK) a na ně navazujícím plánu aktivit implementačního projektu Dlouhodobého záměru Libereckého kraje (IDZ LK). Po ní se slova ujala garantka území Libereckého kraje z projektu Podpora akčního plánování (P-AP) paní Gabriela Samšiňáková. Nejprve krátce shrnula Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a následně účastníky informovala o systémových projektech, které budou realizovány v následujících letech v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Po večeři následoval program zaměřený na psychoterapii pomocí koní, kterou si účastníci mohli vyzkoušet v praxi. Navíc se díky milému personálu stájí dozvěděli zajímavé informace o koňských plemenech, která jsou v místě konání ustájena.

Páteční program započal prezentací paní Petry Handlířové z Agentury regionálního rozvoje (ARR), která ředitelům SŠ a VOŠ představila možnosti exkurzí a workshopů v dílnách i ve školách nabízených regionálními řemeslníky. Poté se slova ujali zástupci společnosti HILTI, kteří se zaměřili na projekt Stroje pro školy a na odbornou pomoc při správě majetku.

Páteční dopolední program tradičně zahrnoval také kulatý stůl ředitelů s vedením OŠMTS. Stěžejním tématem byl nákup IT techniky, o němž hovořila vedoucí oddělení veřejných zakázek Krajského úřadu Libereckého kraje paní Martina Šťastná spolu s náměstkem hejtmana pro řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky panem Zbyňkem Miklíkem. Na dotazy ředitelů odpovídala také vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu paní Jiřina Princová a v průběhu diskuse se slova ujal i náměstek hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti pan Jiří Čeřovský.

Ukončení celého dvoudenního workshopu bylo ve znamení loučení realizačního týmu KAP LK II s řediteli SŠ a VOŠ z Libereckého kraje.

Na závěr bych ještě ráda poděkovala všem, kteří se spolu se mnou podíleli na přípravě 4. dvoudenního workshopu pro ředitele SŠ a VOŠ, a to zejména realizačnímu týmu projektu KAP LK II. Velké díky patří také všem lektorům a hlavně panu Novotnému a panu Lengálovi, kteří si na nás udělali čas, když jsme den před akcí zjistili, že náš hlavní lektor se z důvodu nemoci nemůže dostavit. Pánové, děkujeme. Velké díky patří samozřejmě také účastníkům workshopu, kteří svou energií a nadšením dovedli atmosféru k dokonalosti.

Hlavní manažerka projektu KAP LK II

Bc. Monika Pittnerová

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje