Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
ÚVODNÍ

Na začátku října se v prostorách krajského úřadu v Liberci sešli kariéroví poradci ze středních škol. Setkání rozdělené na přednáškovou a diskuzní část přineslo na konci bouřlivou debatu o tom, jak vytvořit lepší podmínky k rozvoji kariérového poradenství

logolink KAP IIV rámci platformy Rozvoj potenciálu se již podruhé sešli kariéroví poradci ze středních škol. Setkání bylo rozdělené na přednáškovou a diskuzní část.

V první části Dagmar Kasalová představila výhled krajské podpory kariérového poradenství v implementačním projektu dlouhodobého záměru kraje, se kterým se počítá od roku 2025. Poté vystoupila Michaela Valentová za NPI a nabídla pedagogům účast v metodických kabinetech projektu IPs Kurikulum. Dále se slova chopila Michaela Svoboda ze Sdružení TULIPAN, aby představila širokou síť psychosociální podpory, kterou může TULIPAN nabídnout žákům a studentům. To se setkalo s velikou poptávkou ze strany přítomných. Poslední příspěvek se týkal zkušeností z pilotního projektu na podporu kariérového poradenství na školách v Královéhradeckém kraji, který přednesli metodici kariérového poradenství Martin Švec a Sylvie Sedláčková.

V druhé polovině setkání se přítomní poradci věnovali diskuzi v malých skupinách se třemi řečníky (Michaelou Svobodou, Martinem Švecem a Sylvií Sedláčkovou). Diskutovali nad otázkami, které je v praxi kariérových poradců tíží, a sdíleli mezi sebou tipy do své praxe.

Při závěrečné společné reflexi se vykrystalizovaly společné potřeby pro budoucí rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání na školách v Libereckém kraji:

  1. Kariérové poradenství je třeba uchopit v rámci celého pedagogického sboru za podpory ŠPP, a to jako průřezovou oblast, která učí žáky pozitivnímu sebepojetí, sebepoznání silných a slabých stránek a zodpovědnosti za vlastní kariéru.
  2. Pro rozvoj kariérového poradenství na školách je klíčová role ředitele školy. Kraj by mohl být jedním z důležitých aktérů, kteří vedení škol motivují k rozvoji kariérové poradenství na svých školách.
  3. Důležitým nástrojem pro kariérové poradenství a vzdělávání jsou třídnické hodiny. Zásadní je jejich pevné ukotvení v rozvrhu.
  4. Budoucí krajská podpora kariérového poradenství by měla být nastavena co nejvíce udržitelně, ideálně ve spolupráci s poradnami či dalšími organizacemi, jejichž existence nebude závislá na projektovém financování. Účastníci se shodli, že by se Liberecký kraj při nastavování parametrů implementačního projektu mohl inspirovat v jiných krajích, např. v Královéhradeckém.
  5. Kariéroví poradci ze SŠ by rádi utvořili pracovní skupinu, která pomůže část budoucího krajského projektu, která se týká kariérového poradenství, tvořit či připomínkovat.

Po akci byly účastníkům rozeslány prezentace řečníků, seznam kontaktů na kariérové poradce pro budoucí výměnu zkušeností, a také odkaz na brožuru krizových kontaktů, kterou pro školy připravilo Sdružení TULIPAN. Všechny tyto materiály (kromě seznamu kontaktů) najdete v přílohách. Pokud máte zájem o předání kontaktů na kariérové poradce pro navázání spolupráce, obraťte se prosím na e-mail michaela.valentova@kraj-lbc.cz  nebo dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz.

Setkání se uskutečnilo díky projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560).

Přílohy

TULIPAN SAS a CDZ, Bloom prezentace
TULIPAN SAS a CDZ, Bloom prezentace
1 MB
Kurikulum – Valentova
Kurikulum – Valentova
1 MB
KP HK Prezentace Setkání KP SŠ v Libereckém kraji 231004
KP HK Prezentace Setkání KP SŠ v Libereckém kraji 231004
611 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje